Hotărârea nr. 559/2013

Hotărârea.nr. 559 - privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 94,55 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.559

din data de 9.12.2013

privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 94,55 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9.12.2013;

Analizând referatul nr.11394/05.11.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 94,55 mii lei,

Ținând cont de faptul că în bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, suma totală prevăzută a se încasa pe trimestrele I - IV la Subcapitolul „Impozit pe profit de la agenți economici” este mai mică decât suma totală încasată până la data prezentei;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.91 alin.l litd și alin.5 lit.a pct.13 din Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 18/2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Apei din Județul Brașov privind virarea direct în fondul IID a redevenței, precum și clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 94,55 mii lei, după cum urmează:

La venituri: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim.IV

Subcapitolul “Impozit pe profit de la agenții economici”, cod: 01.02.01

+94,55

Subcapitolul ”Venituri din concesiuni și închirieri”, cod:30.02.05

-94,55

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu