Hotărârea nr. 558/2013

Hotărârea.nr. 558 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Braşov şi al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.558


din data de 9.12.2013


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013,


Analizând referatele nr.l 1858/3.12.2013 întocmit de către Direcția Economică și nr.11140/30.10.2013 Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se supune aprobării rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin. (2) și art.20 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 și ale HGR nr.935/2013 privind alocarea unor sume defalcate din TVA unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale;

Ținând cont de Decizia nr.4080/2013 a DGRFP Brașov prin care a fost majorat nivelul maxim al cheltuielilor de personal al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește ordonatorul principal de credite să aprobe rectificarea bugetului Județului Brașov și a anexelor la buget, precum și rectificări cu sume alocate din bugetul de stat pentru Județul Brașov.


Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Teritoriului.


prin


Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism Amenajarea


PREȘEDINr Aristotel Canei


icContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Vicepreședinte Mihai ascu
MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

0.01

377,39

-Sume defalcate din TVA ntbuaetele locale

11.o2

475,00

sume def TVA ptr. Finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

475,00

rectificare CF. O.U.G nr. 99/2013; HG 935/27,11,2013

-Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitatii

16.o2

-202,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

9,72

-Persoane fizice

o1

9,72

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

-211,72

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

-26,61

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

-3,61

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

-23,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

131,00

-subvenții din bug.de stat ptfin.unitde asis.medico-sociala

42.02.35

24,00

rectificare O.U.G nr. 17/2013

-subv.ptfinantcamere agricole

42.02.44

107,00

rectificare O.U.G nr. 99/2013

TOTAL CHELTUIELI

377,39

-cheltuieli de personal

10

241,30

- cheltuieli materiale

20

7,49

- transferuri intre unitati

51

128,60

51.02AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

313,56

-cheltuieli de personal

10

-62,35

- cheltuieli materiale

20

375,91

54.02ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

3,00

- transferuri intre unitati

51

3,00

suplimentarea cu 3 mii lei la Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

65.02.INVATAMANT

65,02

-61,14

-cheltuieli de personal

10

170,86

diminuarea cu suma de :2 mii lei Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria; suplimentarea cu suma de: 34 mii lei la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli Fagaras; 40 mii lei la Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Brașov; 23 mii lei la Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuziei Brașov; 40 mii lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov; 4,50 mii lei Școala Profesională Specială Codlea; 31,36 mii lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Sacele;

- cheltuieli materiale

20

-232,00

-diminuare cu: 232 mii lei la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli Faqaras:

66.02 SANATATE

66,02

24,00

-Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociala

51.01.39

24,00

suplimentare cu suma de 24 mii lei la Unitatea de Asistenta Medico Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

-25,40


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

-cheltuieli de personal

10

-20,00

diminuare cu: 20 mii lei Bilioteca Județeană George Baritiu

- transferuri intre unitati

51

-5,40

diminuare la: Muzeul Casa Mureșenilor cu 26 mii lei-cheltuieli cu bunuri si servicii; suplimentarea la: Muzeul de Istorie cu suma de 20,60 mii lei;

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

13,97

-cheltuieli de personal

10

150,39

* diminuarea cu suma de: 3,31 mii lei la Centrul de Zi pentru Nevazatori Raza de lumina; * suplimentarea chelt de personal cu: 136,42 mii lei la Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului; 17,28 mii lei la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Sercaia;

- cheltuieli materiale

20

-136,42

diminuare cheltuielilor materiale la: 136,42 mii lei la Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2,40

-cheltuieli de personal

10

2,40

suplimentare la Serviciul Public Județean Salvamont

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

107,00

- transferuri intre unitati

51

107,00

rectificare cf. OUG nr.99/2013 ptr. Camera Agricola a Județului Brașov: suplimentare cu 107 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU


SEF SERVICIU BUGET CAMELIA SCAtâATESCU
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013-SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

/OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

0.01

-1.321,34

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

-9,72

diminuare cu: 9,72 mii lei Muzeul Județean de Istorie;

Taxe si alte venituri in invatamant

33,10,05

44,47

Suplimentare cu: 44,47 mii lei la Școala Populara de Arte si Meserii Tlberiu Brediceanu;

Venituri din prestări de servicii

33,10,08

-1.010,94

Suplimentare cu: 40 mii lei Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Brașov; 19,11 mii lei Spitalul de Psihiatrie si Neurologie ; 6,02 mii lei Muzeul Județean de Istorie; diminuare cu: 1076,07 Direcția de Paza si Ordine Brașov

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33,10,16

0,13

Suplimentare cu: 0,13 mii lei Muzeul Județean de Istorie;

Venituri din contractele cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

-427,48

diminuare cu: 205 mii lei la Spitalul Clinic de Copii Brașov; 222,48 mii lei Spitalul de Psihiatrie sl Neurologie

Venituri din contractele incheiate cu Direcția de Sanatate Publica din sume de la Bugetul de Stat

33.10.30

-126,40

diminuare cu: 176,40 mii lei Spitalul de Psihiatrie sl Neurologie ;supllmentare cu: 50 mii lei la Spitalul Clinic de Copii Brașov

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33,10,31

80,00

Suplimentare cu: 80 mii lei Spitalul de Pneumoftizlologie Brașov.

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

21,60

diminuare: Muzeul Casa Mureșenilor cu 26 mii lei; Suplimentare cu : 3 mii lei Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov; 24 mii lei la Unitatea de Asistenta Medico Sociala de Pneumoftizioiogie Sanpetru; Muzeu) de Istorie cu suma de 20,60 mii lei;

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43,10,15

107,00

rectificare cf. OUG nr.99/2013 ptr. Camera Agricola a Județului Brașov

TOTAL CHELTUIEU

-1.321,34

-cheltuieli de personal

10

526,54

- cheltuieli materiale

20

-1.847,88

54.10.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54,10

3,00

-cheltuieli de personal

10

3,00

suplimentarea la Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

61.10.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61,10

-1.076,07

-cheltuieli de personal

10

60,04

suplimentare Direcția de Paza si Ordine Brașov

- cheltuieli materiale

20

-1.136,11

diminuare Direcția de Paza si Ordine Brașov

66.10 SANATATE

66,10

-390,77


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013-SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-cheltuieli de personal

10

361,16

diminuare cu: 155 mii lei Spitalul Clinic de Copii Brașov; suplimentare cu: 24 mii lei la Unitatea de Asistenta Medico Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru; 10 mii lei Spitalul de Boli Infectioase Brașov; 221,41 mii lei Spitalul Clinic județean de Urgenta Brașov; 94 mii lei Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Brașov; 83,35 mii lei Spitalul de Psihiatrie si Neurologie ; 83,40 Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov;

- cheltuieli materiale

.20

-751,93

diminuare la bunuri si servicii cu: 54 mii lei la Spitalul de Obstetrica sl Ginecologie Brașov; 10 mii lei Spitalul de Boli Infectioase Brașov; 463,12 mii lei Spitalul de Psihiatrie si Neurologie ;221,41 mii lei Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov; 3,40 mii lei Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

67.10.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.10

35,50

-cheltuieli de personal

10

32,21

suplimentarea chelt de personal cu 10,88 mii lei la Muzeul Județean de Istorie; 6,41 mii lei la Muzeul de Arta; 7,2 mii lei Muzeul Casa Mureșenilor; 7,72 mii lei la Școala Populara de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu;

- cheltuieli materiale

20

3,29

diminuarea: 6,41 mii lei la Muzeu! de Arta; 33,20 mii lei la Muzeul Casa Mureșenilor; suplimentare cu:36,75 mii lei la Școala Populara de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu; 6,15 mii lei Muzeul Județean de istorie;

68.10.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68,10

0,00

-cheltuieli de personal

10

-13,07

diminuarea cu suma de: 13,07 la Unitatea de Asistenta medico-sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru;

- cheltuieli materiale

20

13,07

suplimentare chelt. de funcționare cu suma de: 13,07 mii leila Unitatea de Asistenta medico-sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru

83.10.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83,10

107,00

-cheltuieli de personal

10

83,20

rectificare cf. OUG nr.99/2013 ptr. Camera Agricola a Județului Brașov

- cheltuieli materiale

20

23,80

rectificare cf. OUG nr.99/2013 ptr. Camera Agricola a Județului Brașov

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU


SEF SERVICIU BUGET CAMELIA SCARLATESCU
ANEXA nr.3

DENUMIREA INSTITUȚIEI

DENUMIRE INDICATORI

TRIM.IV.2013

DIMINUARE

SUPLIMENTARE

TOTAL VENITURI DIN CARE:

3.325,90

3.325,90

I.VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

3.325,90

3.325,90

COD 33.10. VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI: TOTAL DIN CARE:

3.325,90

3.325,90

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

Venituri din prestări de servicii si alte activitati ,din care:

3.325,90

3.325,90

33.10.08.-Venituri din prestări de servicii

0,00

1,60

33.10.21.-Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sanatate

3.324,30

0,00

33.10.30.- Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanatate Publica din sume alocate de la Bugetul de Stat

0,00

2.191,30

33.10.31.- Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

0,00

1.133,00

33.10.50.- Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1,60

0,00

DENUMIREA INSTITUȚIEI

DENUMIRE INDICATORI

TRIM.IV.2013

DIMINUARE

SUPLIMENTARE

TOTAL VENITURI DIN CARE:

1.441,00

1.441,00

I.VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

1.441,00

1.441,00

COD 33.10.VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI:

1.441,00

1.441,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

Venituri din prestări de servicii si alte activitati ,din care:

1.441,00

1.441,00

33.10.21.-Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sanatate

1.441,00

0,00

33.10.30.-Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanatate Publica din sume alocate de la Bugetul de Stat

0,00

1.202,00

BRAȘOV

33.10.31.- Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

0,00

239,00întocmit, Szoke Andrei CsabaBUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2013

ANEXA 4


Aprobat,


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

0,00

66.08 SANATATE

66.08

0,00

-cheltuieli de personal

10

-26,69

diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 26,69 mii lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

- cheltuieli materiale

20

26,69

suplimentarea cheltuielilor materiale cu suma de 26,69 mii lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

DIRECTOR BXECUTIV, AURELIA P 3PESCU

SEF SERVICIU BUGET


CAMELIA SCARLATESCU
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov si al instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, cu suma de 1.393 mii lei astfel:

* Cap. 51.02 “Autorități publice generale”

 • - la “Bunuri si servicii”..................................400 mii lei

 • • Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”

la “Fonduri de rezervă”...............................800 mii lei

 • • Cap. 67.02 “Cultură, recreere și religie”

la "Alte cheltuieli"...................................................66 mii lei

 • • Cap. 68.02 “Asigurări și asistență socială”

 • - la “Transferuri curente”..............................127 mii lei

respectiv la Cap. 68.10 “Asigurări și asistență socială”, “Bunuri și servicii” 127 mii lei, pentru Unitatea de asitență Medico Sicială de Pneumoftiziologie Sâmpentru.

Director Executiv,


Aurelia Popescu

W'


Șef Serviciu Buget, Camelia Scărlătescu


ANEXAModificarea Listei poziției C “Alte cheltuieli de investiții” - 02 Buget local. Cap. 84 -

Studii de fezabilitate prin introducerea poziției:

„Realizare SF pentru Construire Terminal Intermodal in Municipiul Brașov si Comuna

Feldioara”............................................. 100 mii lei


ANEXA

Privind: suplimentarea Cap 84.02 Transporturi la titlul bunuri si servicii astfel:

Reparații drumuri.......................................1200 mii lei

Deszăpezire 2012 - 2013(S. C. Gotic S.A.)......1.285 mii lei

Reparații Sercaia - Hoghiz..........................500 mii lei

Deszăpezire 2013 -2014 ..........................1100 mii lei, si Cap 51.02 Autoritari publice si acțiuni externe la titlul bunuri si servicii, cu 43,9 mii lei


ANEXA J

Referitor:

Suplimentarea bugetului Județului Brașov Cap.51.02 Autoritari publice si acțiuni externe - Cheltuieli materiale prin introducerea unei poziții noi. astfel:

.25 mii lei


Echipamente arhivareANEXA

Suplimentarea bugetului Spitalului Clinic de Copii -Lista poziției C “Alte cheltuieli de investiții” Cap.66.10 e- Alte cheltuieli prin introducerea unei poziții noi, astfel:

Reparații Spital Copii...........................................................................


.126 mii lei


VICEPREȘEDINTE MihaiPascu


Suplimentarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov -Lista poziției C “Alte cheltuieli de investiții” Cap.66.10 e- Alte cheltuieli prin introducerea unei poziții noi, astfel:

Spirometru -buc.l

.13,5 mii leiANEXA

Privind: suplimentarea bugetului Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie “Dr IA Sbarcea” Brașov Cap 66.10. Sanatate Cheltuieli materiale cu suma de 3,5 mii lei, pentru Reparare Histeroscop.


ANEXA

Privind: suplimentarea bugetului Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov Lista poziției C “Alte cheltuieli de investiții” Cap 66.10 b Dotări independente prin introducerea unei poziții noi, astfel:

Sonda Pencil 5 MHZ - buc. 1

11,20 mii lei
ANEXA..

Suplimentarea bugetului Județului Brașov -Lista poziției C “Alte cheltuieli de investirii” Cap.70.02 e- Alte cheltuieli prin introducerea unei poziții noi, astfel:

Lucrare reabilitare termica Brașov, Str.Alexandru Vlahuta, Nr. 53, Bl. 143, Sc C, Ap. 11............................................................................................. 3 mii lei

VICEPRES INTE  MihaiJ’ascu


DIR.EX.DIUAT

Emil CiricaConsiliul Județean Brașov

Nr. înregistrare: Cod:


Anexa nr. 14 privind aprobarea cotizațiilor aferente participării județului Brașov in calitate de membru cu drepturi depline in cadrul unor structuri asociative

Având in vedere calitatea județului Brașov de membru cu drepturi depline in cadrul unor structuri asociative si ținând cont de rectificarea bugetara a bugetului propriu din data de 09 decembrie 2013, va propunem plata din bugetul propriu a județului Brașov de la capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe, a următoarelor cotizații:

Numele asocierii

Buget rectificat in 09 decembrie2013

ADI Centrul Transilvaniei

13

ADI Apa Sibiu

13

Societatea Naționala de Cruce Roșie

40

UNOR

50

ADR Centru

100,8

ASJR

0,5

IDec

189

TOTAL SUMA DE RECTIFICAT - 406.3

Mihai Pascu / Vicepreședinte

România
Direcția Coordonare, Integrare Europeană


Consiliul Județean Brașov Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism

Nr. înregistrare: zZ3. Ooj/&$    fa

Cod: FP-18          Z

APROBA T PREȘEDINTE, -.Aristote! CĂNCESCU

n X            — —

REFERAT

privind aprobarea rectificării bugetare prin suplimentarea cu suma de 306,9 mii lei a capitolului

54.02- Agenda Județeană, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2013

Având în vedere succesul de care s-au bucurat proiectele din cadrul Agendei Județene, propunem spre aprobarea plenului Consiliului Județean Brașov suplimentarea capitolului 54.02- Agenda Județeană, cu suma de 306,9 mii lei.

Cu stimă,

Nicoleta STELEA

Director Executiv.Adj. DCIE

Aprobat

PreșediAteJ / Aristotel Căncescu

D

V

ANEXA NR.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, cu suma de 800 mii lei astfel:

• Cap. 65.02„învâțământ”

la “Bunuri și servicii”


.........................300 mii lei;


• Cap. 67.02 “Cultură, recreere și religie”-Toal 50 mii lei

din care:

la “Bunuri și servicii”............................5 mii lei;

la „Alte cheltuieli”.........................................45 mii lei;

 • • Cap. 74.02 “ Protecia mediului ”

la “Bunuri și servicii”............................150 mii lei;

 • •  Cap. 84.02 “Transporturi”,

la “Bunuri și servicii”.......................300 mii lei;

Vicepreședinte, Miha/Tascu


Director ExecutivJ2J.U.A.T Emil Cirica

România
Direcția: I.U.A.T.


Consiliul Județean Brașov


Serviciul: Investiții, Achiziții publice


Nr. înregistrare:


ANEXA NR. /VIZA' VICEPRES MihaiPastfu


La hotararea privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov si al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Diminuarea prevederilor bugetare după cum urmeaza:

> Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov


Cap.66.10 b. Dotări independente...............................................................................1.989,3 mii lei

 • > Spitalul Clinic de Copii

Cap.66.10 b. Dotări independente......................................................................................652 mii lei

 • > Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

Cap.66.10 b. Total dotări independente..............................................................................450 mii

lei

 • > Județul Brașov

Cap.66.02 B. Obiective noi

Reabilitare termica corp H staționar Central Spitalul Clinic Județean de Urgente Brașov............500 mii lei


 • > Județul Brașov

Cap 51.02 e Alte cheltuieli

Soft Specializat pentru punerea in aplicare a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.................................................................................;............................120 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 66.02 b. Dotări independente

Ascensor targa 1 buc si ascensor persoane 1 buc Spitalul Clinic de Copii................................95 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 66.02 b. Dotări independente

Ascensor targa 1 buc si ascensor persoane 1 buc Spitalul de Obstretica Ginecologie “I.A.

Zbarcea”..............................................................................................................35 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap. 67.02 c Studii de fezabilitate

Studiu de otimizare, amenajare si punere in valoare a monumentelor TurnuAlb, Turnu Negru si Bastionul Graft...................................................................................................................80 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap. 70.02 c Studii de fezabilitate

SF optimizare iluminat public.........................................................................................30 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 83.02 c Studii de fezabilitate

SF Bursa Agricola........................................................................................................80 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 84.02 c Studii de fezabilitate

întocmire documentație pentru autorizație de gospodărire a apelor conform legii apelor nr 107/1996 si HCG 415/2011 ..............................................................................................................182 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 84.02 e Alte cheltuieli

Reparație capitala pod de lemn de pe DJ103G Maierus -Lim Jud Covasna km 0+554..........240 mii lei

 • > Județul Brașov

Cap 84.02 A Obiective in continuare

Proiectarea si execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a Ila din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brasov-Ghimbav ....................................................2.050 mii lei

 • > Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

Cap.66.10 b. Dotări independente..................................................................................80 mii lei

(Instalație climatizare - bucl2=40 mii lei; Sisteme incendiu = 40 mii lei)

ALTE CHELTUIELI Județul Brașov

> Cap 55.02 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi


Dobânzi.................................................................................................................800 mii lei

 • > Cap. 60.02 Aparare naționala

CMZ - reparații......................................................................................................95 mii lei

 • > Cap. 66.02 Sanatate - Cheltuieli materiale

Centrul Județean de Transfuzie Sanguina..................................................................130 mii lei

> Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

Muzeul Casa Mureșenilor - reparații curente...............................................................15 mii lei

> Cap. 87.02 Alte acțiuni economice Ridicări topo zona turistica Piatra Mare

150 mii lei


Total.................................................................................


7,773,3 mii lei


DIR.EX. ECONOMIC

Aurelia Popescu

w •


DIR. EX.D.I.U.A.T.

Emil CiricaAprobat, Președinte, seu


Aristotel Căite

n I


ANEXA NR...Z€

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, cu suma de 1.500 mii lei astfel:

LA VENITURI- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- Subcapitolul “Alte venituri” , cod:36.02.50 .............1.500 mii lei

LA CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

• Cap. 84.02 “Transporturi”,

La TITLUL 70 “Cheltuieli de capital”.............1.500 mii lei,

suplimentarea poziției "Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II-a din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav".ANEXA

Referitor : Modificare Lista poziției C ” Alte cheltuieli de investiții “ a Spitalului Clinic județean de Urgenta Brașov

Propunem aprobarea modificării Listei poziției C “ Alte cheltuieli de investiții “-10 a Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov astfel:

La Cap.66.10 Sanatate - b. Total, dotări independente, poziția :

 • - Cofinantare Videogastroscop - buc. 1 ........................................................83,70 mii lei

Se redenumeste :

 • - Videogastroscop - buc.l.............................................................................83,70 mii lei


Diminuarea bugetului Spitalului Clinic de Copii -Lista Obiectivelor de investiții” Cap.66.10 B- Obiective noi prin renunțarea la poziția

Reabilitare curte interioara..........................................................100 mii lei

Si

Suplimentarea bugetului Spitalului Clinic de Copii Cheltuieli materiale Cap 66.10 Sanatate (Spitale) prin introducerea unei poziții noi, astfel:

Spital Copii - reparații.....................................................................100 mii lei


ANEXA

Referitor : Modificare Lista poziția C ” Alte cheltuieli de investiții a “ Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov

Propunem renunțarea la poziția

SF privind schimbarea locației spitalului...................................50 mii lei

din Lista poziției C ” Alte cheltuieli de investirii” Cap. 66.10 c Studii de fezabilitate

si majorarea poziției

Reabilitare, reamenajare, extindere rețea de apa, modificare rețea incalzire si inlocuire geamuri termopan, Pavilion 1............................................................50 mii lei

in Lista poziției C ” Alte cheltuieli de investirii” Cap.66.10 e- Alte cheltuieli

RomâniaConsiliul Județean Brașov

Nr. înregistrare:       li I , IX

Cod:                          I

Tabel centralizator aferent rectificării bugetare a bugetului propriu al CJ Brașov din data de 16 decembrie 2013

Sume propuse a fi redistribuite

Sursa sumelor

Alocări noi

Sume realocate

Explicații

1.989,3

Spitalul Județean de urgenta (dotări independente)

Bunuri si servicii (consultanta juridical)

400

Referat buget

652

Spitalul Clinic de copii (dotări independente)

Fond de rezerva

800

Referat buget

450

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie

Alte cheltuieli (cooperări)

66

Referat buget

X

500

Cap 66.02 Reabilitare termica corp H staționar

Transfer Pneumo Sanpetru

127

Referat buget

120

Cap 51.02 soft specializat

SF intermodal Feldioara

100

Referat DIUAT

95

Cap 66.02 ascensor targa spitalul de copii

Reparații drumuri

1200

Referat ADP

35

Cap 66.02 ascensor targa maternitate

Restante plata intretinere drumuri

1285

Referat ADP

80

Cap 67.02 SF optimizare Tumul Negru...

Reparații drum Sercaia - Hoghiz

500

Referat ADP

30

Cap 70.02 SF optimziare iluminat public

Deszăpezire dec 2013

1100

Referat ADP

80

Cap 83.02 SF Bursa agricola

Echipamente arhivare

25

Referat DIUAT

182

Cap 84.02 SF gospodărirea apelor

Reparații Spital de copii

126

Referat DIUAT

240

Cap 84.02 RK Pod Maierus

Cap 51.02 cheltuieli judecata

79

z    Referat ADP

2050

Cap 84.02 Aeroport Brașov

Proiect “Registrul agricol”

90

Referat DCIE

115,1

Cap 66.10 Spital Județean dotări independente

Evaluare acțiuni parcuri industriale

100

Referat DAPL

800

Cap 55.02 Dobânzi

Cooperare Dragus

t^50

HCJ 550 +

95

Cap 66.02 CMZ reparații

Cooperare Club Olimpic

5 X-

HCJ 320

130

66.02- Centrul de transfuzii - ch. Materiale

Cooperare Sacele

200

HCJ 467

15

Cap 67.02 Reparații Casa

Cooperare Parau

50

HCJ 549

Mureșenilor

150

Cap 87.02 Ridicări topo

Cooperare Vistea

150

v

HCJ 548

Cooperare AS Sportiva Victoria

15

HCJ 551

Cooperare Budila

50,.

/     HCJ 170

Cooperare Fagaras Senchea si radu Negru

200

HCJ 543 modif

Cooperare Crucea Roșie

59

Referat DCIE

Cooperare Consilprest Brașov Medieval

64

Referat DCIE

Premieri sportive Comisia de sport

18

Referat DAPL

Cooperare Conexiuni

40

Referat DCIE

Suplimentare Agenda Județeană

306,9

u

Referat DCIE

Suplimentare Cotizații

406,3

Referat DIUAT

Premieri sportivi Corona

30

HCJ 327

Cooperare Școala franceza Fagaras

100

L —

HCJ 305

/

Suplimentare

_ cooperare. Raza-de luna. '

35

HCJ 457

i

Spital Pneumo (spirometru)

13,5

u

Referat DIUAT

Maternitate (histeroscop)

3,5

k*

Referat DIUAT

Neurologie (Sonda Pencil)

11,2

1

Referat DIUAT

Suplimentare cap 70.02

3

Referat DIUAT

TOTAL PROPUS pt REDISTRIBUIRE 7.808,4

TOTAL REALOCARI 7808,4

întocmii