Hotărârea nr. 554/2013

Hotărârea.nr.554 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103 B, Părău – Grid – Perşani, Km 0+000-2+690; 4+290-7+850”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.554

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 103 B, Părău - Grid - Perșani, Km 0+000-2+690; 4+290-7+850”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând propunera domnului vicepreședinte Pascu Mihai, formulată în plenul consiliului județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 103 B, Părău - Grid - Perșani, Km 0+000-2+690; 4+290-7+850”, precum și referatul întocmit de Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 103 B, Părău — Grid — Perșani, Km 0+000-2+690; 4+290-7+850”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri.
Contrasemnează, V SECRETAR


/j ,'i v

c ■


Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului!:

„ Modernizare DJ 130B, Parau-Grid-Persani, km 0+000- 2+690; 4+290 - 7+850“

Denumirea lucrării: „ Modernizare DJ 130B, Parau-Grid-Persani, km 0+000-2+690; 4+290 - 7+850“

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: SC CFC CREATIVE S.R.L.,Zărnești

Amplasament: Drumul județean DJ 130B face legătura intre localitatea Pârău (DJ 104) si localitatea Perșani (DN1).

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1.  Valoare totală: 10.309.380 lei (2.330.754 Euro) cu TVA , din care :

C+M :    8.822.620 lei (1.994.630 Euro)

  • 2.  Eșalonarea investiției

An I = 10.309.380 lei (2.330.754 Euro) cu TVA , din care : C+M :    8.822.620 lei (1.994.630 Euro)

  • 3. Durata de realizare = 12 luni

    4.


Capacități:

Lungime sector drum = 6,250 km Lățime parte carosabilă = 5,50 m Lățime platformă = 6,50-7,00 m Acostamente pietruite= 2 x 0,75(0,50) m Viteza de proiectare = 25-40 km / h

5.Sursa de finanțare -


«te


Șef Serviciu A.D.P., l Nicolae Blaga _____[k__

întocmit, Mirela Neasu