Hotărârea nr. 553/2013

Hotărârea.nr.553 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 112 C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbraviţa – Vlădeni, km 2+755 – 4 + 160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) – 5,540 km ”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.553

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ..Reabilitare și modernizare DJ 112 C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbravița - Vlădeni, km 2+755 - 4 + 160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) - 5,540 km ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând propunera domnului vicepreședinte Pascu Mihai, formulată în plenul consiliului județean privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 112 C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbravița - Vlădeni, km 2+755 - 4 + 160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) - 5,540 km” precum și referatul întocmit de Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 112 C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbravița - Vlădeni, km 2+755 - 4 + 160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) - 5,540 km”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri.Anexa ICaracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:

Reabilitare și modernizare DJ112C, Hălchiu- Satu Nou - Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 4+160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) - 5,540 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: SC CFC CREATIVE S.R.L.,Zămești

Amplasament: Drumul județean DJ 112C, leagă localitatea Satu-Nou de localitatea Vlădeni

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1.  Valoare totală: 5.700.785 lei (1.313.640 Euro) cu TVA din care :

C+M :     4.810.150 lei (1.108.410 Euro)

  • 2.  Eșalonarea investiției

An I = 5.700.785 lei (1.313.640 Euro) cu TVA din care : C+M :     4.810.150 lei ( 1.108.410 Euro)

  • 3.  Durata de realizare = 12 luni

  • 4.     Capacități:

Lungime sector drum = 5,540 km Lățime parte carosabilă =5,50 m Lățime platformă= 7,00 m Lățime bandă încadrare = 0,25 m

Sursa de finanțare -întocmit, Mirela Neagu