Hotărârea nr. 548/2013

Hotărârea.nr.548 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna VIŞTEA şi finanţarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării proiectului:”Sistem de canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Viştea de Jos şi Viştea de Sus, jud. Braşov”

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 548 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna VIȘTEA și finanțarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării proiectului:”Sistem de canalizare și stație de epurare pentru localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus, jud. Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna VIȘTEA și finanțarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării proiectului:”Sistem de canalizare și stație de epurare pentru localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus, jud. Brașov”, precum și adresa înregistrată sub nr. 9907/2013 a Primăriei Comunei Viștea, formulată în același sens; Primăria comunei Viștea precizează că nu poate asigura cofinanțarea necesară derulării proiectului, proiect derulat în cadrul „Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare”, prin Administrația Fondului de Mediu;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 9 și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna VIȘTEA și finanțarea cu suma de 150.000 lei, în limita fondurilor disponibile, în vederea realizării proiectului:”Sistem de canalizare și stație de epurare pentru localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus, jud. Brașov”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

iropeană și Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu