Hotărârea nr. 547/2013

Hotărârea.nr.547 - privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Codlea, Str, Carpaţilor nr. 23 (Scoala de Arte şi Meserii Codlea)

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 547

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea reglementării situației juridice a imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Codlea, Str, Carpaților nr. 23 - Școala Profesională Specială Codlea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10203/24.10.2013, întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea reglementării situației juridice a imobilului - teren situat în intravilanul municipiul Codlea, Str. Carpaților, nr. 23, ca urmare a dezlipirii imobilului teren înscris în CF. 104711 Codlea sub nr. top 2714/2/2 în suprafață de 4360 mp, în două loturi; lotul 1 în suprafață de 3119 mp se va înscrie județul Brașov în baza HG. 972/2001, urmând a se alipii cu imobilul teren înscris în CF. 103200 Codlea, nr. top.2714/3/1., în numele județului Brașov și înscrierea dreptului de administrare în favoarea Școlii Profesionale Speciale Codlea, precum și Referatul de completare nr.Ad 10203/2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Codlea nr.2/08.01.2013 privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în municipiul Codlea în anul școlar 2013 - 2014 și de Hotărârea Consiliului Local Codlea nr.7/29.07.2013 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire, aferente imobilului teren (Școala de Arte și Meserii) situat în intravilanul municipiul Codlea, Str, Carpaților nr. 23;

Având în vedere dispozițiile Legii cadastrale și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin 1 lit.c , art.123 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Codlea, Str. Carpaților, nr. 23, ca urmare a dezlipirii imobilului teren înscris în CF.104711, Codlea sub nr. top 2714/2/2 în suprafață de 4360 mp, în două loturi; lotul 1 în suprafață de 3119 mp și lotul 2 în suprafață de 1241 mp.

Art.2 - Se aprobă înscrierea Județului Brașov asupra suprafeței de 3119 mp, reprezentând lotul nr.l rezultat din dezlipirea imobilului înscris în CF 104711 Codlea nr. top.2714/2/2 din suprafața de 13.310mp de la poz.445 din HG 972/2002.

ArL3. - Se aprobă alipirea lotului 1 rezultat în urma dezlipirii imobilului înscris în CF 104711 Codlea nr. top. 2714/2/2 cu imobilul înscris în CF 103200 Codlea nr. top. 2714/3/1/1.

Art.4 - Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în favoarea Școlii Profesionale Speciale Codlea asupra lotului nr.l rezultat în urma dezlipirii imobilului înscris în CF 104711 Codlea nr. top. 2714/2/2 și de asemenea se aprobă schimbarea denumirii administratorului imobilului înscris în CF 103200 Codlea nr. top. 2714/3/1/1 din Școala Profesională Codlea în Școala Profesională Specială Codlea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, V SECRETAR Maria Dumbrăveanu