Hotărârea nr. 546/2013

Hotărârea.nr.546 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Modernizare DJ101 – Râşnov – U.M. 01454, km 0+000 – 9+100”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.546

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000-9+100”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10912/24.10.2013 întocmit de Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 - 9+100”;

Ținând cont de faptul că sursa de finanțare a obiectivului “Modernizare DJ101 - Râșnov -U.M. 01454, km 0+000 - 9+100”, precizat în Hotărârea nr.l90/2013 a Consiliului Județean Brașov, respectiv, contractarea unui credit bancar, nu s-a putut concretiza din cauza constrângerilor financiare, astfel, Ministerul Finanțelor Publice limitând gradul de îndatorare al autorităților publice;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000-9+100”.

Art.2. - Sumele necesare finanțării lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 - 9+100” vor fi asigurate prin cuprinderea cu prioritate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv al Orașului Râșnov pe anul 2014, precum și prin repartizarea din cote defalcate, de către Consiliul Județean Brașov, în anul 2014, cu prioritate a fondurilor necesare Orașului Râșnov pentru acest obiectiv.

Art.3. - Cu data prezentei. Hotărârea nr. 190/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 -9+100”.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.Contrasemnează, \ SECRETAR Maria Dumbrăveanu