Hotărârea nr. 545/2013

Hotărârea.nr.545 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna LISA şi finanţarea cu suma de 80.000 lei în vederea realizării unui proiect ce vizează dezvoltarea economică şi turistică a comunei


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 545

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna LISA și finanțarea cu suma de 80.000 lei în vederea realizării unui proiect ce vizează dezvoltarea economică și turistică a comunei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10910/24.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna LISA și finanțarea cu suma de 80.000 lei în vederea realizării unui proiect ce vizează dezvoltarea economică și turistică a comunei; în referat se precizează că finanțarea vizează realizarea unui studiu de prefezabilitate și a lucrărilor tehnice necesare amenajării unui domeniu schiabil în zona comunei Lisa;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 4 și 5 și alin. (6), lit. ..c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna LISA și finanțarea cu suma de 80.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013 rectificat, prin diminuare de la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Cap. 66.10 B, Obiective noi, respectiv, poziția „Construcție scară exterioară pentru evacuare în caz de incendiu”, cu suma de 80.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap. 67.02- „Cultură, Recreere și Religie”- Cheltuieli materiale, pentru realizarea unui proiect ce vizează dezvoltarea economică și turistică a comunei.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin


Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI^ Aristotel CănceșcContrasemnează,

- SECRETAR Maria Dumbrăveanu