Hotărârea nr. 544/2013

Hotărârea.nr.544 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna BRAN şi finanţarea cu suma de 60.000 lei în vederea realizării obiectului contractului „Actualizare PUG Comuna Bran, jud. Braşov”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.544

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna BRAN și finanțarea cu suma de 60.000 lei în vederea realizării obiectului contractului „Actualizare PUG Comuna Bran, jud. Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10804/24.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna BRAN și finanțarea cu suma de 60.000 lei în vederea realizării obiectului contractului „Actualizare PUG Comuna Bran, jud. Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art. 51, alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr.. 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, precum și dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e” și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna BRAN și finanțarea cu suma de 60.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, Cap. 70.02-„Locuințe, Servicii și dezvoltare publică”, litera c, studii fezabilitate, poziția PATJ-Etapa I bază topografică, în vederea realizării obiectului contractului „Actualizare PUG Comuna Bran, jud. Brașov”.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDIIț Aristotel Căn<Contrasemnează,

X cm™,-,™ . T,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu