Hotărârea nr. 542/2013

Hotărârea.nr.542 - privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


CONSIL IU L J UDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.542

din data de 25.10.2013

- privind avizarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10857/2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Compartiment Patrimoniu, prin care se propune avizarea a trei locuri de parcare în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 131/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov a unor imobile incluse în domeniul public al județului, în care își desfășoară activitatea, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/2012 privind aprobarea contractului-cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.G.R. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) Iit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se avizează închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren din incinta Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru asigurarea a trei locuri de parcare în incinta spitalului.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.