Hotărârea nr. 541/2013

Hotărârea.nr.541 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea imobilului monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Crişan, nr.5

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.541

din data de 25.10.2013

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea imobilului monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Crișan, nr.5

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10831/23.10.2013 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea/exercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Crișan nr.5, compus din construcție S+P+E+M și teren aferent în suprafață de 83.822 mp, evidențiat în lista de imobile aprobate prin HG 422/2001 la pozițiile 229 și 230;

Luând în considerare înștiințarea S.C. Vectra Service SRL privind intenția de vânzare înregistrată cu nr. 10831/23.10.2013, a imobilului situat în municipiul Brașov, str.Crișan nr.5, compus din construcție S+P+E+M și teren aferent în suprafață de 83.822 mp, având o valoare de 55.442.801, evidențiat în evidențele contabile ale S.C. VECTRA SERVICE SRL.

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Crișan nr.5, compus din construcție S+P+E+M și teren aferent în suprafață de 83.822 mp, evidențiat în lista de imobile aprobate prin Legea 422/2001, la pozițiile 229 și 230.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Compartimentul Patrimoniu.