Hotărârea nr. 54/2013

Hotărârea.nr.54 - privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Gospodarilor, nr. 9, cu destinaţia de cabinete medicale şi a cotei de teren aferentă, pentru finalizarea documentaţiei de intabulare

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 54

din data 11.03.2013

- privind includerea în domeniul public al județului Brașov a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9, cu destinația de cabinete medicale și a cotei de teren aferentă, pentru finalizarea documentației de intabulare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 1893/19.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune includerea în domeniul public al județului Brașov a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9, cu destinația de cabinete medicale și a cotei de teren aferentă pentru finalizarea documentației de intabulare;

In imobilul situat în municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9, cu destinația de cabinete medicale, în anul 2005 s-au încheiat contracte de concesiune cu unii medici de familie;

Având în vedere dispozițiile art. 860 din Codul Civil, precum și art. 120 din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art»l. - Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9, identificat în C.F. nr. 31459 - Brașov, nr. topografic 11281/6/21, cu destinația de cabinete medicale și a cotei de teren aferentă pentru


finalizarea documentației de intabulare.

Art»2. - Președintele Consilifilui Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direpția Economică vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nrZ la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și af municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

PREȘEDIN® Aristotel CănceșcContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu