Hotărârea nr. 538/2013

Hotărârea.nr.538 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

HOTĂRÂREA NR. 538

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10427/23.10.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov; indicele de creștere aferent perioadei 01.06.2012-30.09.2013 este de 104,17%; în referat se propune, totodată, stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta”, în procent de 50%;

Având în vedere dispozițiile art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă stabilirea cotei - părți de chirie cuvenită bugetului Județului Brașov, din veniturile rezultate din închirierea spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov, în procent de 50%.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.Contrasemnează, ' SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa 1 la Hotărârea


CJBv nr.PREȘEDIN

Aristoti


TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”


Nr. ort.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Spectacole, pentru:

a) spectacole

1.000 lei/oră

b) conferințe, ședințe

800 lei / oră

c) serbări școlare

300 lei / oră

d) repetiții, amenajare scenă

100 lei / oră

2.

Sala de Curs (Sala de Consiliu), pentru:

a) conferințe

100 lei/oră

b) cursuri

100 lei/oră

3.

Sala Atelier

a) cursuri

50 lei / oră

4.

Sala de Muzică, pentru:

a) repetiții

50 lei / oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

450 lei / zi

c) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

200 lei / oră

d) expoziții (fără vânzare)

50 lei / zi

e) cursuri

60 lei / oră

5.

Sala de Balet, pentru:

a) cursuri, repetiții

80 lei / oră

6.

Sala Arcadia, pentru:

a) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

200 lei / oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

450 lei / zi

c) expoziții (fără vânzare)

100 lei / zi

7.

Foaier, pentru:

a) spațiu expozițional

100 lei / zi

b) târguri, expoziții cu vânzare

500 lei / zi

c) coffee-break

100 lei / oră

*) Nu se vor supune procedeului de închiriere manifestările organizate la solicitarea Centrului Cultural „Reduta” - conform Programului de acțiuni anual.

' DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

Anexa 2 la Hotărârea

PREȘEDINTE,

Aristotelliiăncescu


CJBv nr.____________

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” CĂTRE TEATRUL PENTRU COPH „ARLECHINO”

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente, pentru: - Teatrul pentru Copii „Arlechino”

1.500 lei / lună

' DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu