Hotărârea nr. 537/2013

Hotărârea.nr.537 - privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, în vederea premierii elevilor şi profesorilor din cadrul Colegiului Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov, pentru rezultatele deosebite obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale şi internaţionale

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.537

din data de 25.10.2013

- privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, în vederea premierii elevilor și profesorilor din cadrul Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.6309/27.03.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, în vederea premierii elevilor și profesorilor din cadrul Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie, în vederea premierii elevilor și profesorilor din cadrul Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, \ SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu