Hotărârea nr. 536/2013

Hotărârea.nr.536 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare, modernizare spaţii saloane spital” la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.536

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare, modernizare spații saloane spital” la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10683/21.10.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Investiții. Achiziții Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare, modernizare spații saloane spital” la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru investiția „Reabilitare, modernizare spații saloane spital” la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, cu durata execuției lucrărilor de 12 luni, având termen de plată 2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Investiții, Achiziții Publice.Contrasemnează, \SECRETAR Mafia Dumbrăveanu