Hotărârea nr. 535/2013

Hotărârea.nr.535 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov pentru anul 2013


HOTĂRÂREA NR. 535

Din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2013


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10275/21.10.2013 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2013; în referat se face precizarea că transformarea propusă respectă prevederile legale în cigoare privind promovarea personalului din sistemul sanitar și se încadrează în cifra de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pe anul2013;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013;

Având în vederedispozițiile art. 182, alin. (1), lit. „d” din Legea nr. 95/ privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. ,,a?’, pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013, se modifică corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


PREȘEDIN'

Aristotel Cănc
Contrasemnează, X SECRETAR


Maria DumbrăveanuuliaâA


Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Vrteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107


Aprobaicu HCJBV nr: In sedi V


i din data:


STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2013


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

1

2

3

4

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

i

MANAGER

medic boli infectioasae

s

îl

i

3818

640

4458

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economist

s

u

1

3747

864

4611

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infectioasae

s

n

1

3430

1266

4696

4

MED1CPR1MAR SEF SECȚIE

boli infectioase

s

u

2

8045

3129

11174

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

s

ii

1

3615

2096

5711

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

s

i

2629

665

3294

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PL

i

2133

368

2501

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

S

8

27848

12003

39851

9

MEDIC PRIMAR

laborator

s

1

3257

1872

5129

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

s

1

3036

1321

4357

II

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

s

3

4802

888

5690

12

MEDIC SPECIALIST

terapie intensiva

S

1

2206

1333

3539

13

FARMACIST PRIMAR

farmacie

S

1

2729

739

3468

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1

2519

1153

3672

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

s

1

2456

1153

3609

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

s

2

4094

2474

6568

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

s

7

17080

S768

22848

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

terapie intensiva

s

1

2110

1331

3441

19

ASISTENT MEDICAL

generalist

s

1

1938

332

2270

20

ASISTENT MEDICAL

terapie intensiva

s

4

6424

3988

10412

21

ASISTENT MEDICAL

generalist

SSD

1

1398

374

1772

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

generalist

PL

14

26994

8277

35271

24

ASISTENT MEDICAL

generalist

PL

9

14457

3233

17690

25

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

930

253

1183

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

3

5570

3489

S059

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

1870

684

2554

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

diet etician

PL

1

1644

342

1886

29

STAT1STICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

1

1420

387

1807

30

RAGISTRATOR MEDICAL

M

3

3957

1077

5034

31

INFIRMIERA

M

22

21055

7135

28190

32

ÎNGRIJITOARE

G

4

3407

682

4089

33

SPALATOREASA

G

3

2808

465

3273

34

ECONOMIST IA

S

3

5567

1731

7298

35

ECONOMIST II

S

1

1583

430

2013

36

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA

S

2

4061

1154

5215

37

CONSILIER JURIDIC l

S

2

2892

882

3774

38

REFERENT IA

M

2

2457

714

3171

39

MAGAZINER II

G

1

1120

186

1306

40

ȘOFER 1

M

1

1333

233

1566

41

MUNCITOR CALIFICAT I

fochist

M

3

3553

672

4225

42

MUNCITOR CALIFICAT I

instalator

M

1

IU0

224

1334

43

MUNCITOR CALF1CATI

zidar

M

1

1321

224

1545

44

MUNCITOR CALIFICAT 11

fochist

M

1

1274

213

1487

TOTAL                                                                  121         219213           76897           296110

B. Finanțare de Ia Bugetul de Stat

I 45   |

IMEDIC REZIDENT m         |

terapie intensiva |

s        I

I          l         I           1716          |

1008

|        2724       |

TOTAL

1

1716

1008

2724

TOTAL GENERAL

122

220929

77905

298834

Total posturi aprobate, din care -funcții de conducere: -funcții de execuție:

8

114


121

1


Total posturi aprobate, din care -venituri proprii -bugetul de statDIRECTORsFINANCIAR CONTABIL, Ec. Anca MaxilK \

RUNOS Bogoi Corina

Z"