Hotărârea nr. 531/2013

Hotărârea.nr.531 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov pentru renegocierea contractelor încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeşalonarea rambursării liniei de finanţare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.531 din data de 25.10.2013

- privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov pentru renegocierea contractelor încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeșalonarea rambursării liniei de finanțare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10779/22.10.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov pentru renegocierea contractelor nr.70005/2007, în sumă de 33.661.200 lei pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajări și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov, și nr.53/2009 în sumă de 14.000.000 euro, pentru finanțarea parțială a proiectului de investiții "Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav” încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeșalonarea rambursării liniei de finanțare;

Având în vedere fondurile reduse estimate a fi încasate în perioada 2014 - 2015 și proiectele Județului Brașov programate a fi realizate în următorii doi ani;

Văzând dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să renegocieze contractele de credit încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeșalonarea rambursării liniei de finanțare, respectiv, amânarea la plată a ratelor de credit aferente perioadei 2014-2015 la creditul în lei suma de 3.588.472 lei și la creditul în euro, suma de 2.050.000 euro (cca 9.430.000 lei).Contrasemnează, x SECRETAR

Maria Dumbrăveanu