Hotărârea nr. 530/2013

Hotărârea.nr.530 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare (ranforsare) DJ 131D: DN 13 – Bogata Olteană –Dopca, km 0+000-2+010; 2+660 – 4 +150; L=3,500”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.530

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare (ranforsare) DJ 131D: DN 13 - Bogata Olteană -Dopca, km 0+000-2+010; 2+660-4+150; L=3,500”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10769/22.10.2013 întocmit de Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare (ranforsare) DJ 131D: DN 13 - Bogata Olteană -Dopca, km 0+000-2+010; 2+660-4+150; L=3,500”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții„Modemizare (ranforsare) DJ 131D: DN 13 - Bogata Olteană -Dopca, km 0+000-2+010; 2+660 -4 +150; L=3,500”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul de Administrare Drumuri și Poduri.


Contrasemnează, ' SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Anexa nr.l'

Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: Modernizare(ranforsare) DJ 131D : DN13 - Bogata Olteană --Dopca, km 0+000-2+010 ; 2+660 - 4+150; L = 3,500

Denumirea lucrării.* Modernizare(ranforsare) DJ 131D : DN13 -Bogata Olteană -Dopca, km 0+000-2+010 ; 2+660 - 4+150; L = 3,500

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: SC ARCADYA project S.R.L. Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 131D se ajlă în partea de NV a municipiului Brașov, se racordează la DN13, în zona km 51 al acestuia

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1.  Valoare totală: 6.467.788 lei (1.416.800 Euro)cu TVA din care :

C+M :   5.550.760 lei (1.215.920 Euro)

  • 2.  Eșalonarea investiției

  • 2.  An I = 6.467.788 lei (1.416.800 Euro)cu TVA din care : C+M : 5.550.760 lei (1.215.920 Euro)

  • 3.  Durata de realizare = 12 luni

  • 4.     Capacități:

Lungime sector drum = 2,010 +1,490 (3,500 km) Lățime parte carosabilă = 6,00 -7,00 m

Lățime platformă = 8,00 -7,00 m

Lățime bandă de încadrare= 2 X 0,25 m

Sursa de finanțare -


Șef Serviciu A.D.P Nicolae Blaga

întocmit, Mirela Neaeu