Hotărârea nr. 53/2013

Hotărârea.nr.53 - privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 53

din data de 11 martie 2013

- privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 974/31.01.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin H.G.R. nr.548/1999 și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -Se aprobă reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, în următoarea componență:

aplicabilitatea.

Art.3.Președinte:

- Aristotel Căncescu

- Președintele Consiliului Județean Brașov

Membrii:

- Radu Petru Ispas

- Administrator public

- Maria Dumbrăveanu

- Secretarul județului Brașov

- Aurelia Popescu

- Director executiv, Direcția Economică

- Mihai Sârbu

- Arhitectul Șef al Județului Brașov

- Emil Cirica

- Director executiv, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Secretariat:

- Claudia Crăciun

- Director executiv, Direcția Administrație Publică Locală

- Ana Motoc

- Director executiv adjunct Direcția Economică

- Maria Mitarcă

- Consilier, Compartimentul Patrimoniu

Art.2. - Hotărârea nr. 344/26.07.2011 a Consiliului Județean Brașov își încetează

Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu