Hotărârea nr. 529/2013

Hotărârea.nr.529 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Ţării Făgăraşului şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Festivalul Cetelor de Feciori şi a Obiceiurilor de Iarnă Beclean 2013”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.529

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului și finanțarea cu suma de 25.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Festivalul Cetelor de Feciori și a Obiceiurilor de Iarnă Beclean 2013”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr. 10753/22.10.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului și finanțarea cu suma de 25.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Festivalul Cetelor de Feciori și a Obiceiurilor de lamă Beclean 2013”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului și finanțarea cu suma de 25.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, în vederea organizării evenimentului „Festivalul Cetelor de Feciori și a Obiceiurilor de lamă Beclean 2013”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează,

v SECRETAR

Maria Dumbrăveanu