Hotărârea nr. 528/2013

Hotărârea.nr.528 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Prima Şcoală Românească” Braşov şi finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea protejării patrimoniului cultural-istoric, respectiv, a fondului de carte veche

România




CONSILJUL

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.528

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea protejării patrimoniului cultural-istoric, respectiv, a fondului de carte veche

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Având în vedere referatul nr. 9996/22.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea protejării patrimoniului cultural-istoric, respectiv, a fondului de carte veche;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația „Prima Școală Românească” Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov rectificat, în vederea protejării patrimoniului cultural-istoric, respectiv, a fondului de carte veche.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație



Contrasem nează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu