Hotărârea nr. 526/2013

Hotărârea.nr.526 - privind majorarea cuantumului cotizaţiei datorate de Judeţul Braşov ca membru fondator al Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.526

din data de 25.10.2013

- privind majorarea cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10.685/22.10.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană-Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea majorării cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 268/16.09.2010 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Județean Brașov, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică precum și Hotărârea Adunării Generale a Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011, nr. 2/17.10.2013 privind aprobarea majorării cotizației Județului Brașov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei;

Având în vedere dispozițiile, art.91 alin. (5) lit., pct.6 din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei, din bugetul de venituri si cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, rectificat.

Art.2.-Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘED Aristotel CContrasemnează, ' SECRETAR