Hotărârea nr. 525/2013

Hotărârea.nr.525- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov (AMB) şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, în vederea promovării judeţului pe piaţa Chinei


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.525 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) și finanțarea cu suma de 20.000 lei, în vederea promovării județului pe piața Chinei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr. 10768/22.10.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) și finanțarea cu suma de 20.000 lei, în vederea promovării județului pe piața Chinei;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale:

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) și finanțarea cu suma de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, în vederea promovării județului pe piața Chinei.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și DirecțiaContrasemnează, xSECRETAR Maria Dumbrăveanu