Hotărârea nr. 524/2013

Hotărârea.nr.524 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între SC HIPERDIA SA Braşov şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi acceptarea donaţiei de aparatură medicală

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.524

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între SC HIPERDIA SA Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și acceptarea donației de aparatură medicală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10626/22.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între SC HIPERDIA SA Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și acceptarea donației de aparatură medicală, precum și solicitarea formulată de SC HIPERDIA SA Brașov;

Ținând cont de Contractul de închiriere nr.258/1998, având ca obiect suprafața de 540mp de la parterul Policlinicii Județene Brașov, imobil situat în Municipiul Brașov, str. Calea București nr.25-27, aflat în domeniul public al județului, care a fost încheiat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și SC HYPERDIA SA Brașov pentru o perioadă de 10 ani și care a fost prelungit prin Hotărârea nr.66/2007 a Consiliului Județean Brașov pe o perioadă de 5 ani;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.c și alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1011 și art.1810 Cod Civil;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între SC HIPERDIA SA Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, până la data de 01.03.2014.

Art.2. - Se aprobă acceptarea donației către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, a echipamentului de radiologie Siemens Multix Compact și mamograful Siemens Mammomat 3000 Nova, la încetarea contractului de închiriere.

Art»3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hote ‘        ............ * îa Teritoriului.


Contrasemnează, \ SECRETAR Maria Dumbrăveanu