Hotărârea nr. 523/2013

Hotărârea.nr.523 - privind aprobarea vânzării spaţiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov, prin licitaţie publică cu strigare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.523

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea vânzării spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10787/21.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea vânzării spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare, precum și propunerea formulată de doamna consilier județean Câju Mariana privind aprobarea de către plenul Consiliului Județean Brașov a regulamentului de vânzare a acestor spații;

Ținând cont de faptul că în imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, sunt spații medicale libere, prin renunțarea la contractele de concesiune, de către medici, precum și alte spații pentru care au expirat contractele în baza cărora au fost ocupate;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.c și alin.4 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 alin.4 coroborat cu art.16 și art. 18 din OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă vânzarea spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare, după cum urmează:

  • 1. Cota de V2 din cabinetul nr.20, etaj II;

  • 2. Cota V2 din cabinetul nr.18, etaj I;

  • 3. Cota V2 din cabinetul nr.26, etaj II;

  • 4. Magazin în suprafață utilă de 5,8mp, etaj II;

  • 5. Mansarda imobilului în suprafață de 326,73mp;

  • 6. Birou administrator în suprafață utilă 6,56mp, etaj I.

Art.2. - Regulamentul privind vânzarea spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare, va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDIN1 Aristotel Cănc<Contrasemnează, V SECRETAR

Maria Dumbrăveanu