Hotărârea nr. 522/2013

Hotărârea.nr.522 - privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub încheierea de autentificare nr.1550/10.10.2013 şi aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al Judeţului Braşov, a imobilelor: teren, curţi, construcţii şi construcţia „Clădirea Olimpia”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: wmr.judbrasov.ro


CONSi LIU L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.522

din data de 25.10.2013

- privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub încheierea de autentificare nr. 1550/10.10.2013 și aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al Județului Brașov, a imobilelor: teren, curți, construcții și construcția „Clădirea Olimpia”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10788/21.10.2013 înocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al Județului Brașov, a imobilului dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub încheierea de autentificare nr. 1550/10.10.2013, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 256/07.06.2013, precum și contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj”Brașov și Județul Brașov, autentificat la Cabinetul Notarului Public sub încheierea de autentificare nr. 1550/10.10.2013;

Văzând dispozițiile art. 3, alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 863, lit. „e” din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de interes public județean bunurile imobile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub încheierea de autentificare nr. 1550/10.10.2013, situate în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2.

Art.2. - Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Județului Brașov a imobilelor: teren,

curți, construcții și construcția „Clădirea Olimpia”, după cum urmează:

- teren, curți și construcții în suprafață de de 5.098 m.p.(suprafața din C.F. pe hârtie este de 5.097,6 mp), situat în municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Brașov (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 11073), identificat la A.l, sub număr cadastral 114694 (număr topografic vechi 4820, 4821,4841,4842) cu toate amenajările și instalațiile aflate pe acesta;


- construcția „Clădirea Olimpia”, situată în municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, cu regim de înălțime P+E+Mp, cu o suprafață la sol de 317 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Brașov (provenită din conversia de pe hârtie a C.F nr. 11073), identificată la Al.l, sub nr. cadastral 114694- CI.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin (menajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.

Direcția Investiții, Urbani


PREȘED1 Aristotel Că


ce:


LCUContrasemnează, \ SECRETAR Maria Dumbrăveanu