Hotărârea nr. 521/2013

Hotărârea.nr.521 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. FIN ECO S.A pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovHOTĂRÂREA NR.521


din data, de 25.10.2013


probarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov, Asociația de Dezvoltare sî ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. .pentru proiectul ..Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și golului de asociere nsiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013;

hiatul cu nr.10638/18.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și ©riului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul î de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării dețul Brașov și S.C. FIN ECO S.A privind proiectul „Sistem de Management Integrat atețul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere;

âere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, pct.9 și alin. (6), lit. “a” din jei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

©teiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, sSaficările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


►bă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov, Asociația de Dezvoltare MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. ! proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”.

»ă Protocolul de asociere , conform anexei care face parte integrantă din prezenta lele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

ism și Amen;               ui și Direcția Economică.Contrasemnează, \ SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


/LCCtlUÂ