Hotărârea nr. 520/2013

Hotărârea.nr.520 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. Lafarge Ciment România S.A pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.520

din data, de 25.10.2013

-privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. Lafarge Ciment România S.A pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de;

Analizând referatul cu nr. 10637/18.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. Lafarge Ciment România S.A privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, pct.9 și alin. (6), lit. “a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. Lafarge Ciment România S.A privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”.

Art.2. - Se aprobă Protocolul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.