Hotărârea nr. 519/2013

Hotărârea.nr.519 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 7,82 mii lei


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.519

din data de 25.10.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 7,82 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară 25.10.2013

Analizând referatul nr.10.615/18.10.2013 întocmit de Direcția Economică


Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 7,82 mii lei, sumă virată de către Administrația Fondului Cultural Național în contul Muzeului „Casa Mureșenilor” cu ordinul de plată nr. 268/11.10.2013, ca urmare a finalizării și decontării proiectului cultural cu denumirea „SM@RT-EXPO- Program de valorificare a patrimoniului cultural național în mediul virtual”;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 7, 82 mii lei, după cum urmează:

  • -  la Venituri: Secțiunea de funcționare, Cap. 36.10 „Diverse venituri”, Subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, Trim. IV +7,82 mii lei.

  • -  la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, Titlul II, „Bunuri și servicii”, Articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, Alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, Trim.IV + 7,82 mii lei.

Art.2. Președintele ” ’ ’ ’ 1 '      *   " ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,


prin Direcția Economică.

Contrasemnează,

SECRETAR,