Hotărârea nr. 514/2013

Hotărârea.nr.514 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei Dughiană Vasilica, cu domiciliul în oraşul Zărneşti, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultateCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 514

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei Dughiană Vasilica, cu domiciliul în orașul Zămești, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 10575/18.10.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei Dughiană Vasilica, cu domiciliul în orașul Zămești, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.lSe aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei Dughiană Vasilica, cu domiciliul în orașul Zămești,

persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.