Hotărârea nr. 513/2013

Hotărârea.nr.513 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului NEACŞU GABRIEL LUCIAN pentru minora NEACŞU IULIA MIHAELA, cu domiciliul în municipiul BRAŞOV, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 513

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului Neacșu Gabriel Lucian pentru minora Neacșu Iulia Mihaela, cu domiciliul în municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013 ;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 10575/18.10.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului Neacșu Gabriel Lucian pentru minora Neacșu Iulia Mihaela, cu domiciliul în municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - ,Asigurări și asistență socială”, domnului Neacșu Gabriel Lucian pentru minora Neacșu Iulia Mihaela, cu domiciliul în municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘED Aristotel Căilcescu
Contrasemnează, 'SECRETAR Maria Dumbrăveanu