Hotărârea nr. 511/2013

Hotărârea.nr.511 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov actualizat pe anul 2013

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.511

din data de 25.10.2013


- privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013


2013;


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie


Analizând referatul nr. 10494/17.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care, având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov, se propune aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013;

Luând în considerare dispozițiile art. 6 alin.(l) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d” și alin. (5) lit. „a” pct. 8 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE.


Art.l. - Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


PREȘEDIN Aristotel CănciContrasemnează,

SECRETAR


Maria Dumbrăveanu