Hotărârea nr. 510/2013

Hotărârea.nr.510 - privind aprobarea rectificării bugetare prin modificarea listei obiectivelor de investii, pe anul 2013, la Cap. 66.02 – Sănătate şi Cap.67.02 – obiective în continuare


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.510

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea rectificării bugetare prin modificarea listei obiectivelor de investii, pe anul 2013, la Cap. 66.02 - Sănătate și Cap.67.02 - obiective în continuare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10785/22.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Serviciul Investiții, Achiziții publice privind aprobarea rectificării bugetare prin modificarea listei obiectivelor de investii, pe anul 2013, la Cap. 66.02 - Sănătate, Cap.67.02 - obiective în continuare

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l), lit.”a” și alin 2, art.41, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetară prin modificarea listei obiectivelor de investii, pe anul 2013, după cum urmează:

Se renunță la:

Cap.66.02 - Sănătate -B. Obiective noi, la poziția - Construcție rampă acces - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „ION AUREL ZBARCEA”, cu suma de 22 mii lei

Se introduce poziție nouă la Cap. 66.02 - Sănătate -b. Total, dotări independente - Rampă acces - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „ION AUREL ZBARCEA”, cu suma de 40 mii lei.

Finanțarea se asigură prin renunțarea la poziția mai sus menționată și diminuarea cu suma de 18 mii lei a poziției: Cap. 67.02 -A Obiective în continuare - Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriulu și Direcția Economicăi.Contrasemnează,

\ SECRETAR Maria Dumbrăveanu