Hotărârea nr. 51/2013

Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale şi finale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 51

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 1793/25.02.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană -Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/29.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/29.01.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural,.Reduta” Brașov, precum și a Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale și finale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov,


conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Până la data de 7 august 2013, doamna Moruz Carmen, manager (director) la Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, va depune un proiect de management, în conformitate cu caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 14/29.01.2013, proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.


ArL3. - Președintele Consiliului Coordonare, Integrare Europeană.PREȘ Aristotel Căntedscu
Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin DirecțiaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXĂ IaHCJBvnr........../.

Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr. 189/2008

1

Moruz Carmen

Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

10

continuarea managementului și depunerea unui proiect de managemnt, în conformitate cu caietul de obiective aprobat prin HCJBv nr. 14 /29.01.2013, proiect ce constituie baza încheierii unui nou contract de management.