Hotărârea nr. 509/2013

Hotărârea.nr.509 - privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 444/17.09.2013 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro

CONSILIUL jyPUI:AN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.509

din data de 25.10.2013

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 444/17.09.2013 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. Ad. 9205/2013 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 444/17.09.2013 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect, în sensul introducerii unui articol suplimentar; această modificare este determinată de adresa nr. 591/14.10.2013 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”;

Văzând Expunerea de motive nr. 9205 din 16.09.2013 a Direcției Coordonare, Integrare, Europeană privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect;

în conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunile II. 1. și II.3. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.3 - „îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 91 alin. (1), lit. “e”, alin. (3), lit. „a” și alin. (6), lit. “a” (5) lit. “a” pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 494/20.12.2007 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei", cu modificările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă activitățile cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” (denumit în continuare Proiect), conform Cererii de finanțare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Brașov a sumei de 8.411,96 lei, reprezentând partea județului Brașov din contribuția solicitantului (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”) de 2% la cheltuielile eligibile ale Proiectului (inclusiv T.V.A. eligibil).

Art. 3. - Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Brașov a o șesime din resursele financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, precum și, dacă este cazul, acoperirii costurilor neeligibile și/sau conexe aferente acestuia.

Art 4. - Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Brașov a sumei de 27.280 lei, reprezentând contribuția județului Brașov, de o șesime din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului și a T.V.A.-ului aferent acestora.

Art. 5. - Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru, respectiv, în județul Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

Art. 6. - Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” și fiecare utilizator final.

Art. 7. - începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 444/17.09.2013 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Coordonare și Integrare Europeană. Direcției Economice și Asociației de Dezvoltare Intercomunitar'ă “Centrul Transilvaniei”.


Contrasemnează,

\ SECRETAR

Maria Dumbrăveanu