Hotărârea nr. 508/2013

Hotărârea.nr.508 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Muncipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului „Sistem de Manangement Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.508

din data, de 25.10.2013

-privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Muncipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului „Sistem dc Manangement Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013;

Analizând referatul cu nr.10618/18.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism ș Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Muncipiu Făgăraș și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului „Sistem de Manangement Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “c” din Lege< administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Muncipiul Făgăraș și finanțarea cu suma dt 18.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, rectificat, pe anul 2013, pentn definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului „Sistem de Manangemen Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâr prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, , Aristotel CăneeșduContrasemnează,

' SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu