Hotărârea nr. 507/2013

Hotărârea.nr.507 - privind suplimentarea cu 30.000 lei, a sumelor alocate în vederea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” Braşov, pentru completarea resurselor necesare funcţionării serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.507

din data de 25.10.2013

- privind suplimentarea cu 30.000 lei, a sumelor alocate în vederea cooperării Județului Brașov cu Fundația Hospice „Casa Speranței” Brașov, pentru completarea resurselor necesare funcționării serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10739/22.10.2013 întocmit de Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea suplimentării cu 30.000 lei, a sumelor alocate în vederea cooperării Județului Brașov cu Fundația Hospice „Casa Speranței” Brașov, pentru completarea resurselor necesare funcționării serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.5 lit.a, pct.2, art. 91 alin.l, lit.e și alin.6, lit.a, din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea cu 30.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, a sumelor alocate în vederea cooperării Județului Brașov cu Fundația Hospice „Casa Speranței” Brașov, pentru completarea resurselor necesare funcționării serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în județul Brașov.

Art.3 -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, \ SECRETAR

Maria Dumbrăveanu