Hotărârea nr. 506/2013

Hotărârea.nr.506 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AIESEC Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru derularea proiectului GROW

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr cod 500007, Brașov, jud. Bra


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce&iudbrasov.ro Website: wwwJudbrasov.ro
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.506 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu AIESEC Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru derularea proiectului GROW

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr. 10475/21.10.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu AIESEC Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru derularea proiectului GROW;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e”, alin.5, lit.”a” pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu AIESEC Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, pentru derularea proiectului GROW.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează,

x SECRETAR

Mari a Dumbrăveanu