Hotărârea nr. 505/2013

Hotărârea.nr.505 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România –Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, în vederea implementării proiectului „Incursiunea în lumea tăcerii – 60 de ani de activitate în folosul comunităţii persoanelor surde..”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.505 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, în vederea implementării proiectului „Incursiunea în lumea tăcerii - 60 de ani de activitate în folosul comunității persoanelor surde..”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr. 5268/18.06.2013, intocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, în vederea implementării proiectului „Incursiunea în lumea tăcerii - 60 de ani de activitate în folosul comunității persoanelor surde..”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 68.02.- Asigurări și asistență socială, în vederea implementării proiectului „Incursiunea în lumea tăcerii - 60 de ani de activitate în folosul comunității persoanelor surde..”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.