Hotărârea nr. 504/2013

Hotărârea.nr.504 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia culturală Viva la Musica Braşov şi finanţarea cu suma de 8.000 lei, pentru organizarea festivalului naţional de muzică uşoară pentru copii „Fulg de nea”

România
HOTĂRÂREA nr.504 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația culturală Viva la Musica Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei, pentru organizarea festivalului național de muzică ușoară pentru copii „Fulg de nea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere refaratul nr. 10702/21.10.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația culturală Viva la Musica Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei, pentru organizarea festivalului național de muzică ușoară pentru copii „Fulg de nea” ;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația culturală Viva la Musica Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, rectificat, pentru organizarea festivalului național de muzică ușoară pentru copii „Fulg de nea”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția

Administrație Publică Locală.