Hotărârea nr. 503/2013

Hotărârea.nr.503 - privind aprobarea desemnării domnului Cirică Emil Cristian ca reprezentant al Judeţului Braşov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov, ro Website: wwN.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.503

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea desemnării domnului Cirică Emil Cristian ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013 ;

Analizând referatul nr. 10445/10.10.2013, prin care se propune desemnarea domnului Cirică Emil Cristian ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 268/ 16.09.2010 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Județean Brașov, ca structură de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică și participarea Județului Brașov, în calitate de membru fondator la această structură;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.247/2011 privind modificarea Hotărârii 268/2010 în sensul înlocuirii, din întregul cuprins al acesteia a denumirii „Clubul Sportiv Județean Brașov” cu „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov”, precum și încheierea din datade 06.12.2010 pronunțată în dosarul Judecătoriei Brașov nr. 29915/1972010 de admitere a cererii formulate de Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov având ca obiect acordarea personalității juridice, precum și înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestui club;

Ținând cont de prevederile art. 9 din Actul Constitutiv și ale art. 16 din Statutul Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 94*, alin.(2Al) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și dispozițiile art. 92 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă desemnarea domnului Cirică Emil Cristian ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov.

ArL2. - La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consipului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei jrotărâri.