Hotărârea nr. 502/2013

Hotărârea.nr.502 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Braşov

Adresa; Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


CONSILIUL.JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.502

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2013;

Analizând Referatul nr. 10424/15.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2), lit.”b” și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov ,conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Camera AgricoLă Județeană Brașov.

PREȘED Aristotel Că


'cuContrasemnează,


X SECRETAR


Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV -Camera Agricola Județeană Brașov

Plan de ocupare a funcțiilor publice - pentru anul 2014


i4

Aprobat: Consiliul/pumetean Brașov (7

Anexa nr. 2b) - ordonatori princi

pali de credite din administrația publică locală                             |/

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

1

1

0

0

0

0

0

0

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

13

10

3

3

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa 1

13

10

3

3

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

13

10

3

0

0

0

0

3

'V. '

-3--W

p

o

3

Director executiv, GeorSbta Uiupari


întocmit, Gaspar Virginia