Hotărârea nr. 501/2013

Hotărârea.nr.501 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 501

din data de 25.10.2013


- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2013 ;


Analizând Referatul nr. 10423/15.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2), lit.”b” și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor.
Contrasemnează, ' SECRETAR'cum


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV PLANUL DE OCUPARE AL FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014


Avizat Președinte CJBV


Funcția publică

Nr maxim de funcții publice

Nr maxim de funcții publice ocupate

Nr maxim de funcții publice vacante

Nr maxim de funcții publice care xot fi înființate

Nr maxim de funcții publice supuse reorganizăm

Nr maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr maxim de Funcții publice rezervate promovării rapide

Nr maxim de funcții publice care vor li ocupate pun recrutare

director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

1

1

0

0

0

0

0

0

set serviciu

3

3

0

0

0

0

0

0

Loial categorii de funcționari publici de conducere

4

4

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

3

3

0

0

1

0

0

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

1

1

0

1

0

1

0

0

consilier clasa 1 grad profesional asistent

-A

J

3

0

0

2

0

0

0

consilier clasa 1 grad profesional principal

9

8

1

2

1

2

0

1

consilier clasa 1 grad profesional superior

10

8

2

1

0

1

0

2

inspector clasa 1 grad profesional super ioi

1

1

0

0

0

0

0

0

t otal funcții publice clasa 1

27

24

T

3

4

4

4

0

3

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional superior

2

2

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

4

4

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

31

28

3

4

4

4

0

3

Total funcții publice

35

32

3

4

4

4

0

3Notă

Promovarea și recrutarea personalului se va face în limita fondurilor bugetare aproba


DIRECTOR EXECUTIV

IOAN CURECHER1U /f DIRECȚIA A jj             JUDEȚEANĂ r)

COMUNITARĂ o *¥> DEEVIDENȚ/\ <\      \ A PERSOANELOR/


PREȘEDINI>E


ARGYELAN CAME:S BRAȘQVfBO O4Z

X

& y > (f) ■

O. vy


ÎNTOCMIT,

GABRIELA ȘCHIOPI'