Hotărârea nr. 500/2013

Hotărârea.nr.500 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 500

din data de 25.10.2013


- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2013;


Analizând Referatul nr.10426/15.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014. pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2), lit.”b" și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Contrasemnează,

SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Aprobat /

Președinte C.J. Brașov Aristotel Cancesau

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


7

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganiz

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director general adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

1

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

subordonate

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

10

10

se f birou

2

2

funcții publice de conducere specifice

■■           ... .                                            X

conducere

15

14

1

0

0

0

0

1

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

2

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

5

1

4

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

4

1

4

4

1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa I grad profesional principal

consilier clasa I grad profesional superior

59

52

7

10

10

7

expert clasa l grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

14

11

3

2

9

2

3

inspector clasa 1 grad profesional principal

13

12

1

9

10

9

1

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

99

86

13

25

23

25

0

13

leferent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

3

1

1

funcții publice specifice clasa 11

Total funcții publice clasa II

4

3

1

0

0

0

0

1

iclerent clasa 111 grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

12

7

5

2

5

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

12

7

5

0

2

0

0

5

Total funcții publice execuție

115

96

19

25

25

25

0

19

Total funcții publice

130

110

20

25

25

25

0

20

Director'beneral,

Martin

V--;       " A* 'J

/Director General Adjunct Economic
Serviciul Resurse Umane. Sanalate si Securitate in Munca

Ioana Di teu