Hotărârea nr. 50/2013

Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 50

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 1793/25.02.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/29.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/29.01.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, precum și a Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prinContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXĂ IaHCJBvnr........../,

Aprobat, Preșe Aristctâl


Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr.189/2008

1

Cisar Marius

Centrul Cultural Reduta Brașov

10

continuarea managementului conform contractului de management