Hotărârea nr. 5/2013

Hotărârea.nr.5 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Şoneriu Valentin-Olimpiu, ca urmare a demisiei


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.5

din data de 29.01.2013

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Șoneriu Valentin-Olimpiu, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.859/29.01.2013, prin care domnul Șoneriu Valentin-Olimpiu solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, înțelegând să opteze pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad 859/29.01.2013 privind, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Șoneriu Valentin-Olimpiu, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.12, din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată prin Legea nr.249/2006;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Șoneriu Valentin-Olimpiu, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilierjudețean ocupat de domnul Șoneriu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu