Hotărârea nr. 499/2013

Hotărârea.nr.499 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 499

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2013;

Analizând Referatul nr.10425/15.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 și 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art.23, alin.(2), lit.”b” și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.

PREȘEDIN

Aristotel Căft :l

l.


/Sen A    -


Contrasemenează,

x SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Președinte AristoteNGlăncescu


Plan de ocupare a funcțiilor publice - pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locala

/

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de . funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

1

1

0

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

5

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

2

2

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

9

7

2

2

sef birou

1

0

1

1

funcții publice de conducere specifice

1

0

1

1

HBSBBM

4

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

4

4

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

3

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

9

8

1

1

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

5

5

0

2

consilier clasa I grad profesional principal

16

16

0

2

16

2

consilier clasa I grad profesional superior

68

67

1

16

9

7

1

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

2

2

0

2

2

2

«ISK®

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 11

î 1' J'       ri''lt|VȚggj

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa HI grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

4

4

0

funcții publice specifice clasa HI

fSWSiO

pagpwiDirector exâcutiv, iu
Aviz consultativ       izație Sindicală,

Președinte Sindicat Popa Ți riy,Șej se^vijnu, Tisbia/

/