Hotărârea nr. 494/2013

Hotărârea.nr.494 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruş de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.494 din data 25.10.2013

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10003/8.10.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Măieruș;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:

• diminuarea cu suma de 200 mii lei, de la „Alimentare cu apă, canalizare” și majorarea cu aceeași sumă la „Drumuri”, în vederea reabilitării urgente a drumurilor publice din comuna Măieruș, respectiv satul Arini.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, V SECRETAR, Maria Dumbrăveanu