Hotărârea nr. 493/2013

Hotărârea.nr.493 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate oraşului RUPEA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.493

din data 25.10.2013

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate orașului RUPEA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.10003/8.10.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate orașului RUPEA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului RUPEA;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit,,b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate orașului RUPEA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:

• diminuarea cu suma de 300 mii lei, de la „Execuție lucrări de reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural COC Rupea” și majorarea cu aceeași sumă la „Drumuri”, respectiv la subcapitolul - Străzi, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a străzilor din localitarea Rupea, deoarece se află într-o stare avansată de degradare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

1./


PREȘEDI^™, Aristotel Cănțdscu


Contrasemnează,

x SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

3*^^’              I 1