Hotărârea nr. 492/2013

Hotărârea.nr.492 - privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv din lista de investiţii, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.68.02 – Asigurări şi asistentă socială, pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Şercaia

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.492

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv din lista de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.68.02 - Asigurări și asistentă socială, pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.ad 10470/16.10.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării denumirii unui obiectiv din lista de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia;

Având în vedere dispozițiile art.41, alin.(l) și art.19 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea denumirii unui obiectiv din lista de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.68.02- Asigurări și asistență socială, pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia, astfel:

în anexa 1 b - Lista poziției C „Alte cheltuieli de investiții”, poziția de la Cap.68.02 - b Total, dotări independente „Autoclav sterilizare materiale sanitare ” se înlocuiește cu „Sterilizator cu aer cald/Pupinel”

Art.2.Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează \ SECRETAR, aria Dumbrăveanu